Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode WWW.ATAKT.SK, ktorý prevádzkuje Ing. Roman Škorňák .

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Ing. Roman Škorňák, so sídlom K Nadjazdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Česká Republika, Identifikačné číslo osoby /IČO/: 654 75 054, Daňové identifikačné číslo /DIČ/: CZ7106165550, zapísaný v živnostenskom registri Magi spotrebiteľ).

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.). Ak je zmluvnou stranou nie spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.).

VYMEDZENIE POJMOV

Predávajúci je Ing. Roman Škorňák, so sídlom K Nadjazdu 2, 720 00 Ostrava - Hrabová, Česká Republika, Identifikačné číslo osoby /IČO/: 654 75 054, Daňové identifikačné číslo /DIČ/: CZ7106165550, zapísaný v živnostenskom registri Magstrá. Ing. Roman Škorňákje osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby. Podmienky súčasne upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom serveru WWW.ATAKT.SK a všetkých jeho oddelení medzi predávajúcim: "Obchodný partner Ing. Romana Škorňáka" a kupujúcim. "Obchodný partner Ing. Romana Škorňáka" ďalej len "Obchodný partner" alebo aj "dodávateľ" je zmluvný dodávateľ internetového obchodu, ktorý priamo predáva tovar kupujúcemu prostredníctvom serveru WWW.ATAKT.SK. V tomto prípade obchodný partner zaisťuje kompletné dodanie tovaru kupujúcemu a následne potom tiež rieši všetky obchodné náležitosti vyplývajúce z týchto zmluvných podmienok. V takom prípade sa uzatvára kúpna zmluva medzi: predávajúcim "Obchodný partner" a kupujúcim, kde "Ing. Roman Škorňák" je sprostredkovateľom obchodu. Obchodný partner je vždy uvedený v objednávke (v časti "DODÁVATEĽ"), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vzniknutého obchodného vzťahu. Obchodný partner taktiež zodpovedá za uvádzané informácie o tovare na serveri WWW.ATAKT.SK. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vzniknutého obchodného vzťahu. Obchodný partner taktiež zodpovedá za uvádzané informácie o tovare na serveri WWW.ATAKT.SK. ktorá je neoddeliteľnou súčasťou vzniknutého obchodného vzťahu. Obchodný partner taktiež zodpovedá za uvádzané informácie o tovare na serveri WWW.ATAKT.SK.

Zákazníkom nášho internetového obchodu je kupujúci . Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je.

Kupujúci spotrebiteľ alebo len spotrebiteľ je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ. Za podnikateľa sa považuje aj každá osoba, ktorá uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa.

KÚPNA ZMLUVA

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy (ponukou) je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim - spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadaný e-mail, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“.

Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim a samotná kúpna zmluva je uzavretá momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Uzavretím kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku , a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Beh lehoty na vybavenie reklamácií je pozastavený v prípade, že predávajúci neobdržal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie (časti tovaru, iných podkladov a pod.). Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšom možnom čase. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

Predávajúci si okrem iného vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred aj po uzavretí kúpnej zmluvy, na základe dohody s kupujúcim, v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu ak uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

Na darčeky, ktoré sú poskytované úplne zadarmo, nemožno uplatňovať akékoľvek práva spotrebiteľa. Takýto tovar spĺňa podmienky Darovacej zmluvy a všetky normy podľa platnej legislatívy SR.

PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka).

Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že v čase, keď spotrebiteľ vec prevzal,

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

Zodpovednosť predávajúceho za vadysa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním . Obvyklým používaním napríklad pri oblečení, topánkach a iných módnych doplnkoch je opotrebenie alebo poškodenie zapínacích cvokov, pojazdových a zapínacích mechanizmov (ZIP, pracky, klamra, pútka). Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje napoškodenie spomínaných mechanizmov spôsobené ich nesprávnym, nevhodným alebo silným zapínaním, zatváraním, otváraním to znamená poškodenie pretrhnutím stehov, prešúpaniu či pretrhnutiu materiálu a pod. vysúšaním koženej obuvi pri kúrení, nedodržiavaní pravidelného čistenia a mazania ochrannými prostriedkami kože a pod. Ak nebola takáto vada hlásená a reklamovaná ihneď predávajúcemu po prevzatí objednávky zákazníkom (tzn. prekontrolovaním tovaru zákazníkom pri jej doručení), má sa zato, že vzniknutá vada je spôsobená nesprávnym užívaním popr. sa jedná o opotrebenie veci obvyklým užívaním.

V ostatných prípadoch (okrem vady spôsobenej na veci jej obvyklým užívaním spomínaným vyššie) ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí.

Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

Pokiaľ je kúpna zmluva uzavretá pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (v internetovom obchode), má spotrebiteľ v súlade s § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru (v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

V prípade, že si spotrebiteľ praje podľa predchádzajúceho odseku odstúpiť od zmluvy v lehote 14 dní, kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne ​​uvedie, že odstupuje od zmluvy ideálne s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu na vrátenie peňazí. Pozn.: Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti alebo na prevádzke predávajúceho.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ využiť aj vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu týchto obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže spotrebiteľ zasielať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@msbox.cz .

V prípade, že kupujúci podľa predchádzajúcich odsekov odstúpi od zmluvy, vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho (okrem čiastky predstavujúcej dodatočné náklady na dodanie tovaru vzniknuté v dôsledku kupujúceho zvoleného spôsobu dodania tovaru, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania tovaru ponúkaný predávajúcim) do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal, pokiaľ kupujúci neurčí inak. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, pokiaľ s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže,

Ustanovenie zákona o odstúpení od zmluvy v lehote 14 dní však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Pokiaľ to už nie je dobre možné (napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný), musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Pokiaľ je vrátený tovar poškodený len čiastočne, môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu. Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať. Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia len takto zníženú kúpnu cenu.

Na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, môže predávajúci započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru.

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 1837 Občianskeho zákonníka nemá najmä, v prípade zmlúv:

Ďalšie informácie k odstúpeniu spotrebiteľa v 14 dennej lehote sú k dispozícii na internetových stránkach predávajúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky pri tovare označenom pojmom „Momentálne nedostupné“ v prípade, že tovar už nie je možné dodať ani nahradiť iným modelom alebo pokiaľ sa jeho cena výrazne zmenila a zákazník toto pred samotným vznikom kúpnej zmluvy neakceptuje. Predávajúci zákazníka o tejto situácii informuje. Ak bola časť alebo celá objednávka uhradená, budú zákazníkovi peniaze vrátené na účet.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Konkrétne podmienky a možnosti spôsobov platieb a doprav sú bližšie popísané na stránke spôsobmi platieb a doprav .

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia vo vlastníctve predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim.

Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Kupujúci uzavretím zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze predávajúceho po úspešnom splnení zmluvy a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je potrebný na doručenie tovaru.

Jednotlivé zmluvy sú po svojom uzavretí prevádzkovateľom archivované, a to vo forme elektronickej a sú prístupné iba prevádzkovateľovi obchodu.

Podmienky ochrany osobných údajov sú popísané na stránke ochrana osobných údajov .

SPÄTNÝ ODBER ELEKTROSPOTREBIČOV

Predávajúci zaisťuje spätný odber elektrických zariadení z domácností a oddelený zber elektro odpadu, batérií a akumulátorov, v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zákazník je oprávnený odovzdať staré elektrické zariadenie pri nákupe nového obdobného elektrického zariadenia, alebo batérií či akumulátorov na akejkoľvek predajni predávajúceho. Adresy týchto predajní sú uvedené v kontaktoch predávajúceho na týchto webových stránkach.

Zákazník je ďalej oprávnený odovzdať elektrické zariadenie, elektro odpad či batérie alebo akumulátory na zberných miestach spoločnosti RETELA, sro uvedených na jej webových stránkach. Na týchto stránkach sú tiež uvedené negatívne účinky látok používaných v batériách alebo akumulátoroch, ďalej grafické symboly pre oddelený zber, informácie o vykonávaní oddeleného zberu a jeho významu. Zákazník je tiež oprávnený vrátiť elektrické zariadenie, elektro odpad či batérie alebo akumulátory v zberniach určených na zber uvedeného odpadu v príslušnej obci.

Predávajúci ďalej zaisťuje spätný odber elektrických zariadení od domácností zadarmo priamo v domácnosti, pokiaľ si zákazník objedná tovar podobného typu a použitia. Spätný odber sa vzťahuje na elektrické zariadenia v počte zodpovedajúcom objednanému tovaru.

Elektrické zariadenia, elektro odpad, batérie ani akumulátory nesmú byť odstraňované spolu so zmiešaným odpadom, ale musia byť odkladané na miestach na to určených, tj v zberných dvoroch alebo miestach ich spätného odberu, napr. na miestach uvedených vyššie. Uvedené zariadenia a odpady budú ďalej využité na výrobu nových zariadení. Nebezpečné a škodlivé látky z týchto zariadení a odpadov môžu poškodiť životné prostredie či ľudské zdravie.

NÁKLADY NA POUŽITIE KOMUNIKAČNÝCH PROSTRIEDKOV NA DIAĽKU

Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROV MEDZI PREDÁVAJÚCIM A KUPUJÚCIM

V prípade, že dôjde medzi Predávajúcim a Kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou , môže Kupujúci podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Česká obchodná inšpekcia
Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR
Štěpánska 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupujúci môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou a je dostupná na internetovej adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom kontaktného formulára alebo elektronickej adresy info@msbox.cz . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho, v deň uzavretia kúpnej zmluvy. Objednávka spotrebiteľa je po svojom potvrdení ako uzavretá zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie a jej stav je prístupný kupujúcemu. Zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku, prípadne aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzavretia. Nákupom zákazník súhlasí so zasielaním obchodných oznámení.

Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu. Momentom uzatvorenia kúpnej zmluvy kupujúci prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky vrátane ceny objednaného tovaru uvedenú v potvrdenej objednávke, ak nebolo v konkrétnom prípade preukázateľne dohodnuté inak.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.5. 2022