Vrátenie tovaru

VRÁTENIE TOVARU V 14 DŇOVEJ LEHOTE

V prípade, že ste spotrebiteľ, máte podľa § 1829 Občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru. Nárok máte aj v prípade, že objednávku urobíte po internete s osobným odberom na niektorej z našich kamenných predajní.


V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej či podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedenie IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká, pretože zákon túto možnosť neuvádza.

KDE A AKO TOVAR VRÁTIŤ

Svoje právo na vrátenie tovaru môžete uplatniť písomne, a to odstúpením od zmluvy a zaslaním tovaru na adresu uvedenú na faktúre.

Vrátený tovar prosíme dobre zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Prosíme, uveďte tovar pokiaľ možno do pôvodného stavu, predídete tým možnému zníženiu vrátenej čiastky o náklady vynaložené na uvedenie tovaru do pôvodného stavu.

Peniaze za tovar Vám zašleme na Váš bankový účet čo najskôr, najneskôr do 14 dní od dní od odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako dôjde k doručeniu vráteného tovaru späť na naše reklamačné oddelenie (prípadne než preukážete, že vrátený tovar nám už bol odoslaný) . Náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho.

Nižšie si môžete stiahnuť vzorový dokument na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy, ktorý si vyplníte svojimi údajmi a zašlite vopred alebo spoločne s tovarom.

JE DOBRÉ VEDIEŤ

Obal nie je nutný
Obal nie je predmetom kúpy ani súčasťou kúpenej veci. Napriek tomu má WWW.ATAKT.SK právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Tieto náklady sú vždy individuálne posúdené a ako také sú potom zákazníkovi naúčtované a započítané s čiastkou za vrátený tovar.

Tovar si môžete vyskúšať
Nemalo by však dôjsť k jeho zjavnému opotrebovaniu. Tovar môže byť použitý, ale treba myslieť na náklady, ktoré bude mať WWW.ATAKT.SK s uvedením tovaru do pôvodného stavu a ktoré môžu byť požadované na úhradu.

Účtovaniu týchto poplatkov predídete, pokiaľ tovar uvedie do pôvodného stavu sami (očistenie, skompletizovanie, správne zabalenie a pod.) S ohľadom na rôznorodosť tovaru je každý prípad odstúpenia od zmluvy riešený individuálne.

Príklad: Zákazník si objedná a kúpi tlačiareň, doma ju uvedie do prevádzky, vytlačí si fotku a zistí, že tlačiareň nespĺňa jeho požiadavky. Avšak ju už použil a načal aj atrament k nej dodaný. Nič nie je stratené, použitím nezaniká nárok na odstúpenie od zmluvy, ale spotrebiteľ by mal uhradiť spotrebovaný materiál.

Dodržanie 14-dňovej lehoty
Pre dodržanie lehoty je rozhodujúce, kedy je odstúpenie od zmluvy odoslané. . Lehota na odstúpenie sa tak považuje za zachovanú, pokiaľ spotrebiteľ v jej priebehu odošle podnikateľovi oznámenie, že od zmluvy odstupuje.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní, nie pracovných, a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom(napr. ak si prevezme zákazník tovar v piatok, doba na odstúpenie sa počíta od soboty vrátane).

Odstúpenie od zmluvy môžete zaslať elektronicky na emailovú adresu info@msbox.cz

V čo najkratšom termíne od zaslania tohto odstúpenia je potrebné, aby ste nám odovzdali zakúpený tovar. V tomto prípade nevzniká právo na preplatenie nevyhnutných nákladov spojených s prepravou tovaru k predávajúcemu.

AKÉ DOKUMENTY PRILOŽIŤ?

Ku vrátenému tovaru odporúčame vždy priložiť dokument, ktorý potvrdí, že ste tovar zakúpili u nás a uľahčí nám identifikáciu daného tovaru a požiadavky.

Najlepšou možnosťou je zaslanie Odstúpenia spotrebiteľa od kúpnej zmluvy a nákupného dokladu , ktorý ste obdržali na svoju e-mailovú adresu popr. priamo s tovarom. Nižšie si môžete stiahnuť vzorový dokument na odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy.

AKÝ TOVAR SA NEDÁ VRÁTIŤ VÔBEC?

Zo zákona spotrebiteľ nemôže odstúpiť najmä od zmluvy:

Výnimkou sú prípady, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané.

STRUČNÝ PREHĽAD NA ZÁVER

NA STIAHNUTIE

VZOROVÝ DOKUMENT - Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy